Je povinost mít na RD hromosvod nebo není?

 I v případě rodinného domu platí to samé jako u jakékoliv jiné stavby malé nebo rozsáhlé průmyslové. Každý, kdo staví musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb.  a  prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb.  

§ 36

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit 

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže,

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

 

 

Mnoho odpovědí na toto téma dostanete v diskusi na odborném portálu https://diskuse.elektrika.cz/

Najdete zde i mnoho odborných diskusí na různá témata z oboru VTZE (vyhrazené technické zařízení elektro).

Kliknutím na logo získáte aktuální odpovědi k tomuto tématu