Pozor na antény a jejich svody!!!

 

Pro více informací klikněte na foto

O blesku a všem co s s ním souvisí hovoří v TV v několika vstupech odborník na slovo vzatý ing. Jiří Kutáč Ph.D.

Pro zobrazení videí klikněte na foto

Podívejte se na video jak vidí současný stav odborník ing. Milan Kaucký v rozhovoru pro Elektrika.cz

Pro zobrazení videa klikněte na foto
 

Rodinné domy

      

Klikni na obrázek a zvětší se

Než začnete stavět nebo rekonstruovat přečtěte si pár řádků o hromosvodech 

  

 

Je možné, že laik (běžný stavebník rodinného domku) ani netuší, že tzv. hromosvod (ochrana před bleskem a přepětím, (používaná zkratka LPS pochází z angličtiny - lightning protection system) patří mezi tzv. VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTZ) dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., tudíž jeho montáž a opravy je oprávněna provádět jen a pouze fyzická nebo právnická osoba s platným oprávněním vydaným organizací Státního odborného dozoru (SOD), v daném případě TIČR (Technická inspekce České republiky). Jediná správná a rozumná cesta k provedení kvalitní ochrany před působením blesku a přepětí je:

1.) Vypracování projektové dokumentace (měla by být součástí projektu domu), pokud možno již před zahájením stavby, protože pokud není již při stavbě základů proveden kvalitně základový zemnič v souladu s ČSN EN 62 305-ed. 2, dodatečná montáž uzemnění se zbytečně prodraží a někdy bývá značně problematická vzhledem k již provedeným terénním   úpravám (chodníky, silnice, dlažba, záhonky, okrasné keře atd.). Málokdo si také uvědomuje, že kvalitně provedené uzemnění se neinstaluje pouze pro hromosvod, ale hlavně pro bezpečný provoz elektroinstalace celého objektu. Uzemnění musí být funkční po celou dobu existence stavby.

Zodpovědné vypracování projektové dokumentace je zcela zásadní, protože stavebník má většinou v ruce pouze projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), kterou vypracoval projektant stavař, který bez odborného elektrotechnického vzdělání neumí a ani nemůže vypracovat relevantní projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a to jak elektroinstalace, tak LPS (ochrany před působením blesku a přepětí, tzv. hromosvodu). Potom si, před téměř dokončenou stavbou spousta stavebníků zoufá nad tím, jak to má vyřešit, aby LPS (hromosvod) byl nejen pro razítko na kolaudačním rozhodnutí, ale aby hlavně spňovala svůj zásadní účel a to chránit zdraví i majetek stavebníka (investora). Málokdo z laiků a mezi ně patří i většina projektantů stavařů tuší, že blesk nepřichází do domu jenom střechou, ale z valné většiny metalickými sítěmi přivedenými do domu zemí (přívod elektro, kabelová televize, zvonek u branky plotu, venkovní osvětlení v zahradě, elektrický pohon vrat v plotě, přívodní kabel k bazénu, kamerový systém, EZS, EPS, ve starých zástavbách kovové potrubí plynu nebo vody, atd.), které posbírají bleskové výboje,  ze vzdálenosti i několika stovek metrů a potom zaškodí kdekoliv po celém domě.

Archtektům a projektantům stavařům nabízíme spolupráci při návrhu relevantní dokumentace jak ve stupni DSP (DOS) tak DPS dle požadovaného rozsahu, včetně technického dozoru při realizaci.

2.) Vybrat si seriózní odbornou elektrotechnickou firmu s příslušným oprávněním  pro provádění montáží VTZ elektro, se kterou je potřeba být v kontaktu už při instalaci základového zemniče  a v průběhu stavby, aby byla správně provedena nejenom ochrana LPS vnější, ale i vnitřní. Je třeba dohlédnout na správné uložení zemniče, spojení s armováním, provedení ochrany před korozí a je dobré a norma to to doporučuje, v průběhu budování základového zemniče pořizovat fotodokumentaci pro budoucí výchozí revizi. Ideální řešení je, že firma, která montuje LPS provádí též současně elektroinstalační práce, protože provedení vnější ochrany před bleskem, těsně koresponduje s provedením elektroinstalace a tím i s vnitřní ochranou před bleskem . Vnější ochranu je nejlépe časově sladit s firmou provádějící pokrývačské práce, protože škody na již hotové střeše, na kterou potom nějaký "takyodborník" instaluje něco vzdáleně laikovi připomínající hromosvod, jsou zase zcela zbytečně a neúčelně vyhozené peníze.

3.) Vyžádat si Výchozí revizní zprávu, ze které zcela jasně vyplývá závěr:

Vnější i vnitřní ochrana  před účinky blesku je provedena v souladu s projektovou dokumentací, platnými harmonizovanými normami a její součásti jsou v dobrém a funkčním stavu. 

Pokud si myslíte, že  při budování stavby v hodnotě několika miliónů korun je k instalci LPS (hromosvodu) třeba natahat po střeše jenom nějaké dráty bez předběžných nutných kroků (analýza rizika, výpočet přeskokových vzdáleností a vypracování relevantní projektové dokumentace) potom se můžete jenom divit, že i když máte "hromosvod" vám dům začal hořet, nebo vám odešla elektronika za mnoho desítek tisíc. Potom je pouze na benevolenci pojišťovny v jakém rozsahu, či vůbec se bude na likvidaci vzniklé škody podílet, Samozřejmě následnou možnou újmu na zdraví ať už fyzickém, či duševním, vám stejně žádná pojišťovna dost dobře nahradit nemůže.                                                                                                      

Je pravda, že škoda vzniklá působením blesku, není tak častá jako třeba autonehoda. Je třeba si, ale uvědomit, že každé auto je před uvedením do provozu podrobeno řadě zkoušek a testů v nejmodernějších laboratořích a zkušebnách. Navíc je podrobeno pravidelným technickým prohlídkám. Autonehoda způsobená špatným technickým stavem a její následky jsou tak v globálu mizivé. U LPS (hromosvodu) je poměr škod v přímé souvislosti s nedodržením technických předpisů a provedením, zcela opačný. Uvažení, jak si ceníte majetku a především  zdraví svého a zdraví svých blízkých, je jen a pouze vaše volba.

Provedeme Vám návrh, výpočet rizika,  projektovou dokumentaci a montáž, samozřejmě včetně výchozí revize LPS (hromosvodu) dle  současně platného stavebního zákona 183/2006Sb., prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. a souboru ČSN EN 62 305 1- 4, ed.2

Zvláštní kapitolou jsou bytové domy, školy a školky, budovy pro schromažďování více jak 200 osob, dřevostavby, fotovoltaika, střešní panely atd.

Zcela jinde jsme v průmyslových stavbách, v prostředích s nebezpečím výbuchu (např. bioplynky), výroba výbušnin, skladování a zacházení s výbušnými plyny, prachy atd...