Instalace FVE a hromosvod

V souvislosti s energetickou situací je zvýšená poptávka po instalacích FVE. U nových projektů už by měl projektant s FVE počítat a navrhnout takové řešení ochrany před bleskem, aby mohla být FVE bezpečně instalována.

U stávajících staveb je provedení hromosvodu často problematické, protože je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost FV panelů a DC vedení od jímacího vedení a svodů. Dodavatelé FVE to často neřeší a potom vzniká potenciální nebezpečí přeskoku blesku a s tím související škoda, minimálně destrukce FV panelů a DC vedení. Může dojít k zničení rozvaděče, střídače, bateriového úložiště. V důsledku je nebezpečí vzniku požáru. V těchto případech by měla být provedena nová analýza rizik s přepočítáním dostatečé vzdálenosti a návrhem na úpravu někdy i rekonstrukci LPS včetně úpravy uzemnění. U starších staveb nebývá vyřešena hlavní uzemňovací přípojnicí (MET) a její propojení s elektroinstalací.

Při instalaci FV panelů na objekt, který je už osazen hromosvodem, by seriózní dodavetel FVE měl znovu provést analýzu rizikk a výpočet dostatečné vzdálenosti a podle výsledku výpočtu provést instalaci panelů a vedení elektroinstalace FVE, tak aby byla dodržena dostatečná vzdálenost od jímacího vedení a svodů. Pokud není vypočtená vzdálenost dodržena je reálný vznik výše popsaných škod na majetku investora. Někdy není možné vypočtenou dostatečnou vzdálenost dodržet a v zájmu investora by bylo provést rekonstrukci hromosvodu. Pro maximální využití plochy střechy a tím nejvyšší možný instalovaný výkon FVE se nabízí řešení s izolovaným hromosvodem.

Norma ČSN CLC/TS 50539- 12, kterou montážní firmy FVE zneužívali jako náhradu za ochranu před bleskem, byla v důsledku nárustu neodborně provedených montáží FVE zrušena k 01.05. 2023!!!