Instalace FVE a hromosvod

V souvislosti s energetickou situací je zvýšená poptávka po instalacích FVE. U nových projektů už by měl projektant s FVE počítat a navrhnout takové řešení ochrany před bleskem, aby mohla být FVE bezpečně instalována.

U stávajících staveb je provedení hromosvodu často problematické, protože je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost FV panelů a DC vedení od jímacího vedení a svodů. Dodavatelé FVE to často neřeší a potom vzniká potenciální nebezpečí přeskoku blesku a s tím související škoda, minimálně destrukce FV panelů a DC vedení. Může dojít k zničení rozvaděče, střídače, bateriového úložiště. V důsledku je nebezpečí vzniku požáru. V těchto případech by měla být provedena nová analýza rizik s přepočítáním dostatečé vzdálenosti a návrhem na úpravu. U starších staveb nebývá vyřešena hlavní uzemňovací přípojnicí (MET) a její propojení s elektroinstalací nebo hodnota uzemnění je nevyhovující.

MET je pro instalaci fotovoltaiky NEZBYTNÁ, přesto to mnoho firem, které montují FVE vůbec neřeší nebo řeknou, že stačí jedna zemní tyč, což nemůže vyhovět pro normovou hodnotu 10 ohmů a méně. (Čím je odpor uzemněnní nižší tím je instalace pro případ přerušení PEN bezpečnější)  

Při instalaci FV panelů na objekt, který je už osazen hromosvodem, by seriózní dodavetel FVE měl znovu provést analýzu rizik a výpočet dostatečné vzdálenosti a podle výsledku výpočtu provést instalaci panelů a vedení elektroinstalace FVE, tak aby byla dodržena dostatečná vzdálenost od jímacího vedení a svodů. Pokud není vypočtená vzdálenost dodržena je reálný vznik výše popsaných škod na majetku investora. Někdy není možné vypočtenou dostatečnou vzdálenost dodržet a v zájmu investora by bylo provést úpravu nebo rekonstrukci hromosvodu. Pro maximální využití plochy střechy a tím nejvyšší možný instalovaný výkon FVE se nabízí řešení s izolovaným hromosvodem.

Norma ČSN CLC/TS 50539- 12, kterou montážní firmy FVE zneužívali jako náhradu za ochranu před bleskem, byla v důsledku nárustu neodborně provedených montáží FVE zrušena k 01.05. 2023!!!